Prednosti studiranja na Visokoj školi za komunikacije

Studiranje na Visokoj školi za komunikacije donosi nekoliko važnih prednosti. Rad u manjim grupama podstiče studente na kreativnost, uključenost i produktivnost u nastavi i vannastavnim aktivnostima. Školovanje u manjim ustanovama omogućava nastavnicima veću posvećenost studentima, bolju interakciju i usmerenost na saradnju u savladavanju nastavnog gradiva.

Diplomirani studenti mogu da se zaposle u sledećim organizacijama: Institucije kulture, kulturni centri, galerije, muzeji, obrazovne institucije, biblioteke, stručni i inspekcijski poslovi u državnoj upravi i lokalnoj samoupravi za oblast kulture, delovi visokog obrazovanja i nauka, mediji, istraživači javnog mnjenja, marketinške agencije, agencije odnosa s javnošću, poslovi marketinga i odnosa s javnošću u svim poslovnim korporacijama i preduzećima, delovi visokog obrazovanja i nauka.  U Srbiji je na radnim mestima obrazovnog profila za koje Škola priprema kadrove zaposleno preko 120 000 izvršilaca. U Školi bi godišnje trebalo da diplomira 60 kulturologa i komunikolga što čini 0,05% od ukupno zaposlenih u tim oblastima.

Opšti trendovi globalnog razvoja, posebno u domenu razvoja informaciono-komunikacionih tehnologija, visokih tehnologija ali i društveno-humanističkih nauka, pokazuju usmerenost ka novim delatnostima a samim tim i ka novim zanimanjima. Takva situacija je poznata mladim generacijama jer je dostupnost računarskih tehnologija, interneta i baza znanja danas veća nego ikada ranije. Otuda se u omladinskoj populaciji vrlo rano struktuiraju znanja, svest o profesionalnoj orijentaciji, ambicije i odluke o tome šta učiti i studirati. Takva učenička populacija u značajnoj meri prepoznaje potencijale studija zasnovanih na svim derivatima komunikološke nauke, kako onim kibernetičko-matematičke prirode, tako i onim društveno-humanističke orijentacije.

Škola je orijentisana na kvalitet studijskih programa uz stalno inoviranje sadržaja predmeta, sa nastavnim osobljem koje se permanentno usavršava. Primarni cilj Škole nije profit, već maksimiziranje koristi diplomiranih studenata, uz prihode za održivo funkcionisanje ustanove na troškovnom principu. Na taj način Škola se u kratkom vremenskom periodu profiliše i afirmiše kao društveno odgovorna i kompetentna ustanova koja privlači nove studente i razvija studijske programe u cilju što kvalitetnijeg osposobljavanja studenata za razvoj i primenu naučnih i stručnih dostignuća u daljem radu i razvoju.

 

 

Odaberite poziv i karijeru uspešnih stvaralaca

Katarina Rajković
Leo Burnett Belgrade - Account

U svetu komunikacija, koji se menja velikom brzinom, najvažnije je da obezbedite sebi obrazovnu osnovu na kojoj ćete raditi u daljoj karijeri. Teorija koju ćete učiti na Visokoj školi za komunikacije, kombinovana sa praksama, koje će vam obezbediti bolju primenu teorije će vas sigurno kvalifikovati da svakim danom postajete sve bolji i uspešniji komunikolog ili kulturolog.

Emina Kapetanović
Art Trust, USA - MA Kulturolog

Studije savremene kulture učinile su da uspešno definišem svoje karijerne ciljeve i razvoj. Danas, kada su na globalnom nivou kulture dinamične, smatram da studije kulture mogu usmeriti mlade ljude ka vrlo uspešnim karijerama. Program Savremene kulture na Visokoj školi za komunikacije konkurentan je najboljim svetskim programima i iskreno ga preporučujem budućim kolegama.  

Dušan Hadži Nikolić
Al Jazeera Balkans - Reporter

Dobro medijsko obrazovanje treba da sadrži, pored osnovnih teorijskih predmeta i saznanja, i dobru praksu i praktičnu nastavu jer su novinarstvo i mediji pre svega zanat, A svaki zanat se najbolje uči u praksi i već u toku studiranja. Kombinacija teorijskih i praktičnih znanja tokom studiranja produkuje dobrog novinara a to sigurno možete steći ovde – na Visokoj školi za komunikacije!

Vladimir Kolarić
VISKOM, Beograd - Docent

Meni su studije kulture i komunikacije omogućile da objedinim umetnost i nauku, kreativnost i sposobnost za analizu. Svakome ko to isto ili slično želi mogu pomoći u boljem razumevanju i "dešifrovanju" sve složenijeg sveta u kom živimo. Visoka škola za komunikacije je škola kakvu sam želeo - koja uči, podstiče, a pomalo i provocira jer nudi znanje koliko i slobodu.

Vesna Milenković
VISKOM, Beograd - Docent

Ono što mene privlači medijima jeste novo pozicioniranje korisnika u veb komunikaciji. Mlade ljude svakako zanima proučavanje načina kojima se korisnici simbolički dovode do interpretacije. Savremenost iziskuje spoj umetnosti i tehnike. U tom kontekstu, studenti Visoke škole za komunikacije moći će da se upoznaju sa konceptima multimedijalnih tehnologija ali i sajber kulture.