Strukovne ili akademske studije?

Ključne razlike između akademskih i strukovnih studija nisu samo u trajanju, već i u sadržini programa, gradivu po predmetima i godinama studija, načinu rada i izvođenja nastave i konačno u kompetencijama diplomaca.

Strukovne studije pripremaju mlade stručnjake za uključivanje u svet rada te ih, otuda, na zapadu nazivaju “applied” ili primenjene studije. Akademske studije prepremaju mlade stručnjake i za rad, ali i za dalji nastavak akademske karijere i naučni razvoj.

Strukovne studije izvode se na visokim školama strukovnih studija i one traju tri godine (180 ECTS) sa mogućnosšću nastavka strukovne specijalizacije I strukovnog mastera (60 – 120 ECTS). Zanimanja koja se stiču označena su predznakom “strukovni …” (strukovni ekonomista, strukovni pravnik, strukovni inžinjer …). Sa strukovnih studija se ne može prelaziti, niti nastavljati školovanje na akademskim studijama.

Akademske studije se izvode na univerzitetima/fakultetima i visokim školama (akademskih studija) i one traju četiri godine (240 ECTS) sa mogućnošću nastavka na master (60 ili 120 ECTS) i doktorske (180 ECTS) studije. Zanimanja koja se stiču označena su prefiksom “diplomirani …” (diplomirani pravnik, diplomirani ekonomista, diplomirani inžinjer, diplomirani komunikolog, diplomirani kulturolog …).

Veoma je važno da budući studenti prilikom odabira profesije i zanimanja kojim će se baviti, pažljivo odluče koju vrstu studija treba da odaberu. Kretanje kroz proces studija podrazumeva vertikalu unutar jedne vrste studija a to znači da nije dozvoljeno “mešanje” strukovnih i akademskih studija.

Takođe, ne treba brkati visoke škole strukovnih studija i visoke škole akademskih studija jer su one potpuno različite po vrsti studija koje izvode. Visoke škole akademskih studija su u svemu identične fakultetima izuzev što ne mogu da izvode doktorske studije i funkcionišu izvan univerziteta, to jest samostalne su.

Visoka škola za komunikacije je prva samostalna visokoškolska ustanova koja izvodi osnovne akademske studije kulturologije i komunikologije i kao takva obrazuje kadrove za zanimanja diplomirani kulturolog i diplomirani komunikolog, kao i master kulturolog i master komunikolog.