Naučne konferencije

Visoka škola za komunikacije realizuje projekte i programe naučno-istraživačkog rada kojima uključuje studente i nastavnike u naučnu praksu i daje doprinos razvoju akademske i naučne zajednice u Srbiji. Planom naučno-istraživačkih aktivnosti Škola određuje prioritete i aktivnosti naučno-istraživačkih projekata kojima se aktivno uključuje u naučnu praksu.

Polje interesovanja i naučno-istraživačkog rada pokriva društveno-humanističke nauke i sve naučno-nastavne oblasti unutar njega. Poseban fokus stavljamo na iszraživačke i naučne aktivnosti u nastavno-naučnim oblastima komunikologije i kulturologije

Škola svake godine održava jednu naučnu konferenciju za oblast komunikologije i jednu naučnu konferenciju za oblast kulturologije. Konferencije se održavaju u standardnom formatu konferencija sa ranim najavama, blagovremenim pozivima, recenzentskom i stručnom ocenom prispelih radova i objavljivanjem u svemu prema važećim naučnim standadima i merilima.