Naučne konferencije

Visoka škola za komunikacije realizuje projekte i programe naučno-istraživačkog rada kojima uključuje studente i nastavnike u naučnu praksu i daje doprinos razvoju akademske i naučne zajednice u Srbiji. Planom naučno-istraživačkih aktivnosti Škola određuje prioritete i aktivnosti naučno-istraživačkih projekata kojima se aktivno uključuje u naučnu praksu.

Polje interesovanja i naučno-istraživačkog rada pokriva društveno-humanističke nauke i sve naučno-nastavne oblasti unutar njega. Poseban fokus stavljamo na istraživačke i naučne aktivnosti u nastavno-naučnim oblastima komunikologije i kulturologije

Škola svake godine održava jednu naučnu konferenciju za oblast komunikologije i jednu naučnu konferenciju za oblast kulturologije. Konferencije se održavaju u standardnom formatu konferencija sa ranim najavama, blagovremenim pozivima, recenzentskom i stručnom ocenom prispelih radova i objavljivanjem u svemu prema važećim naučnim standadima i merilima za međunarodne naučne konferencije.

Opšta uputstva i informacije o svim našim naučnim konferencijama nalaze se na našem posebnom internet sajtu:

www.scidays.org

Naučna konferencija za oblast medija i komunikacija nalazi se na sajtu:

www.media.scidays.org

Naučna konferencija za oblast kulturologije nalazi se na sajtu:

www.culture.scidays.org