Naučni rad

Visoka škola za komunikacije je samostalna visokoškolska ustanova akademskih studija i kao takva ispunjava uslove za realizaciju naučno-istraživačkih aktivnosti, rada i programa. Naučno-istraživačke aktivnosti Škola realizuje kroz:

  1. Organizaciju i sprovođenje naučno-istraživačkih projekata
  2. Naučne konferencije
  3. Publikovanje naučnog časopisa “Humanistika” na srpskom jeziku i “Humanities” na engleskom jeziku
  4. Izdavačku delatnost objavljivanja naučne monografske literature
  5. Međunarodnu akademsku naučnu saradnju