Dokumenti

Visoka škola za komunikacije ispunjava sve predviđene standarde organizacije i izvođenja nastavnih i naučnih aktivnosti.

Unutrašnji akti kojima se uređuju odnosi sa studentima, zaposlenima, državnim organima i javnošću su:

Statut VŠK

Poslovnik o radu Saveta VŠK

Poslovnik o radu Nastavno naučnog veća VŠK

Poslovnik o radu Studentskog parlamenta VŠK

Pravilnik o bližim uslovima za izbor nastavnika i saradnika VŠK sa prilogom

Odluka o užim nastavno naučnim oblastima VŠK

Pravilnik o upisu studenata osnovnih akademskih studija

Pravilnik o upisu studenata master akademskih studija

Pravilnik o merilima za utvrđivcanje visine školarine

Odluka o visini cene školarine

Pravilnik o studijama VŠK

Pravilnik o studentskim radovima

Pravilnik o proveri znanja i ocenjivanju studenata

Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja

Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti studenata VŠK

Pravilnik o udzbenicima

Pravilnik o publikacijama i izdavačkoj delatnosti VŠK

Pravilnik o radu biblioteke VŠK

Izjava o originalnosti

Plan rada

Izveštaj o radu

Finansijski plan

Finansijski izveštaj

Strategija obezbeđenja kvaliteta

Plan naučno-istraživačkog rada

Raspored časova

Kako napisati studentski rad – metodološko uputstvo za studente