e-Learning podrška

Studenti tokom studija imaju pristup brojnim ečektronskim servisima koje Škola omogućava a u cilju olakšavanja organizacije nastavnog procesa i rada studenata i Škole. Škola primenjuje moderne softverske i mrežne platforme kojima se olakšava komuniciranje, učenje i istraživački rad.

Studenti za akademsko komunciranje unutar školskog virtuelnog prostora i obaveza koriste personalizovanu adresu elektronske pošte u formatu ime.prezime@viskom.edu.rs

Studenti imaju lični profil za pristup elektronskim dosijeima studenata, studentskoj službi i ostalim vrstama evidencije o progresu u savladavanju nastavnog gradiva.

Studenti imaju pristup elektronskoj platformi za praćenje nastave na sistemu Moodle i to za sve predmete tokom studija. Svaki predmet tokom semestra ima sopstvenu Moodle stranicu na kojoj se evidentiraju nastavne jedinice, oblici rada, aktivnosti studenata i vrednovanje studentskog rada.

Studenti imaju pristup elektronskim katalozima školske biblioteke, kao i drugih javnih biblioteka sa kojima Škola ima potpisane ugovore.