Konkurs za upis na Master Kultura i komunikacije 2020.

KONKURS ZA UPIS STUDENATA NA MASTER AKADEMSKE STUDIJE U ŠKOLSKU 2020./2021. GODINU

STUDIJSKI PROGRAM:
Master akademske studije Kultura i komunikacije – 25 studenata

USLOVI ZA UPIS

Pravo upisa na master akademske studije imaju lica sa prethodno završenim osnovnim akademskim studijama u četvorogodišnjem, trajanju, odnosno lice koje ima diplomu sa 240 ESPB. Kandidat za upis polaže prijemni ispit ukoliko dolazi sa nesrodnog fakulteta.

Merila za utvrđivanje redosleda kandidata za upis na master akademske studije čini :
1. Prosečna ocena u toku prethodnih studija + Ocena sa prijemnog ispita

POSTUPAK SPROVOĐENjA KONKURSA

Prijavljivanje, polaganje prijemnog ispita, objavljivanje redosleda kandidata i upis primljenih kandidata obavljaju se prema posebnom rasporedu koji se utvrđuje u dogovoru sa kandidatima.

NAČIN I ROKOVI ZA PODNOŠENjE ŽALBE NA UTVRĐENI REDOSLED:
Učesnici konkursa za upis na osnovne i master akademske studije mogu podneti prigovor na redosled-rang listu kandidata, direktoru, u roku od tri dana od dana objavljivanja rang liste na oglasnoj tabli Škole.

VISINA ŠKOLARINE:

Godišnja školarina za master akademske studije iznosi 1.700,00€ s tim što cena u prvoj godini rada Škole iznosi 1.360,00€ (u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne Banke Srbije, na dan uplate) i plaća se u više rata s tim da prva rata iznosi 200,00€ (u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne Banke Srbije, na dan uplate). Preostale rate plaćaju se u odgovarjućim ili mesečnim ratama. Polaganje prijemnog ispita ne plaća se. Škola posebno izlazi u susret studentima- osobama sa invaliditetom, kao i studentima koji imaju samo jednog roditelja/izdržavaoca.

Više informacija možete dobiti u studentskoj službi Škole ili upitom preko elektronske pošte, ili telefonskim pozivom.

Prijavu za predupis možete podneti popunjavanjem priložene elektronske forme: