Disclaimer

Odricanje od odgovornosti:
Sadržaj ove poruke elektronske pošte namenjen je samo licima kojima je upućen i za pozivanje na isti od strane bilo kog lica, neophodna je naknadna pismena potvrda njegovog sadržaja. Shodno tome, Visoka škola za komunikacije odriče svaku odgovornost i ne prihvata bilo kakvu obavezu (uključujući slučaj nepažnje) za posledice koje može pretpeti bilo koje lice zbog činjenja ili nečinjenja na bazi takve informacije pre nego što takva lica prime dodatnu pismenu potvrdu. Molimo da imate u vidu i da ova poruka može sadržati lične podatke građana i informacije koje podležu zaštiti kako zakonskih, tako i internih propisa VŠK, i kojima se rukuje prema posebnim procedurama koje ti propisi uređuju. Neovlašćeno korišćenje i rukovanje ličnim podacima mimo pomenutih propisa i procedura povlači zakonsku odgovornost. Svako umnožavanje, čuvanje, prosleđivanje, štampanje i objavljivanje celine, delova poruke ili sadržine informacija iz poruke je neovlašćeno i zakonom zabranjeno.Skrećemo vam pažnju, da neovlašćeno korišćenje i prometovanje poruka ili njihove sadržine na bilo koji način može izazvati vašu materijalnu, disciplinsku pa i krivičnu odgovornost. Ukoliko ste greškom primili ovu elektronsku poruku, uništite i izbrišite istu sa vašeg računara. Svako umnožavanje, širenje, kopiranje, obelodanjivanje, izmena, distribucija i/ili objavljivanje ove elektronske poruke je strogo zabranjeno. Sadržaj ove elektronske poruke ne predstavlja nužno stavove Visoke škole za komunikacije. Ako ste greškom primili ovu poruku molimo Vas da nas o tome odmah obavestite na adresu: viskom@viskom.ac.rs

Disclaimer:
This document should only be read by those persons to whom it is addressed and is not intended to be relied upon by any person without subsequent written confirmation of its contents. Accordingly, Faculty for communications, disclaim all responsibility and accept no liability (including in negligence) for the consequences for any person acting, or refraining from acting, on such information prior to the receipt by those persons of subsequent written confirmation. Please bear in mind that this message may contain personal data of citizens and information which are subject to legal protection, and internal regulations VSK, and handled under special procedures governing these regulations. Unauthorized use and handling of personal data by the aforementioned regulations and procedures entails legal liability. Any copying, storing, forwarding, printing and publishing continent, parts of messages or information content of the message is unauthorized and illegal. Please note that unauthorized use and circulation of messages or their content in any way can lead to your financial, disciplinary and even criminal liability. If you have received this E-mail message in error, destroy and delete the message from your computer. Any form of reproduction, dissemination, copying, disclosure, modification, distribution and/or publication of this E-mail message is strictly prohibited. The contents of this e-mail do not necessarily represent the views of Faculty for communications. If you have received this message by mistake, please inform us immediately at: viskom@viskom.ac.rs