Škola

Visoka škola za komunikacije je prva samostalna visokoškolska ustanova akademskih studija u Srbiji koja izvodi nastavu za specijalizovano visoko obrazovanje u nastavno-naučnim oblastima komunikologije i kulurologije.

U trenutku kada na tržištima regiona nedostaju kvalitetno obrazovani stručnjaci za masovne komunikacije, a brojna istraživanja ovu struku svrstavaju na vrh lista poželjnih zanimanja, VŠK prva u Srbiji potpuno integriše komunikacijske studije sa studijama savremene kulture, ali ih prilagođava stvarnim potrebama tržišta i sveta rada. Na ovaj način studentima iz Srbije i regiona, dostupno je obrazovanje koje zadovoljava najviše obrazovne i stručne standarde i studentima osigurava evropsku Bolonjsku diplomu kojom je zagarantovano obrazovanje prema vrhunskom studijskom programu za komunikacijske i kulturološke nauke.

Nastavnici na VŠK su domaći stručnjaci iz nastave, nauke, ali i prakse. Tako u obrazovanju stručnjaka na području komunikacija i savremene kulture učestvuju nastavnici i naučnici s dugogodišnjim akademskim iskustvom, vlasnici i direktori vodećih regionalnih agencija za odnose s javnošću, direktori korporativnih komunikacija domaćih i stranih kompanija kao i  savetnici za komuniciranje iz nevladinog sektora, državnih institucija i političkih stranaka.

Kombinacijom akademskih saznanja i njihovom nadogradnjom primerima iz prakse studentima se omogućava savladavanje celokupnog sistema komunikacijskog menadžmenta, a partnerstvima s vodećim PR agencijama, kompanijama i institucijama studenti imaju priliku steći preko potrebno praktično iskustvo iz realnog sektora. Osim iz regionalnih, predavači VŠK dolaze i sa vodećih svetskih visokoobrazovnih institucija, a nastava se odvija na srpskom.

Škola podstiče i organizuje obrazovnu i naučno-istraživačku aktivnost u sadejstvu nastavnika, saradnika, studenata radi postizanja visokog kvaliteta akademskih studija i time doprinosi unapređenju ukupnog akademskog obrazovnog i naučnog prostora u Srbiji.

U skladu sa zakonskim propisima, podzakonskim aktima i normativima naučne i akademske zajednice Škola radi na razvijanju pozitivnih akademskih vrednosti obrazujući i usmeravajući ukupan svestran razvoj mladih stručnjaka za budućnost.

Škola posebno vodi računa o tome da se nastavni planovi formiraju na osnovu rezultata istraživanja i usaglašavanja potreba privrede, društva i budućih studenata i tako doprinosi povećanju zapošljivosti diplomiranih studenata i njihovom ostanaku i radu u Srbiji.

Škola kontinuirano sprovodi politiku kvaliteta i kroz procese samovrednovanja stalno unapređuje kvalitet rada a zaposlene i saradnike uključuje u permanentno usavršavanje i modelovanje obrazovne i naučne aktivnosti prema potrebama društva u celini.

Škola podstiče korporativnu društvenu odgovornost i filantropiju kroz izdvajanja iz svoje dobiti za finansiranje obrazovnih i naučnih aktivnosti studenata, zaposlenih i šire zajednice. U finansijskom planiranju Škola daje prioritet ulaganjima u stvaranje uslova za kvalitetniji rad, obrazovni i naučni proces u Školi.

Škola ima savremene studijske programe dizajnirane i usmerene ka primenljivim kompetencijama diplomiranih studenata i njihovoj afirmaciji u radnom okruženju, u Srbiji. Škola raspolaže unutrašnjim resursima: visoko posvećenim, predanim, motivisanim i kompetentnim nastavnim i nenastavnim osobljem, materijalno-tehničkim, tehnološkim, didaktičkim, metodičkim i metodološkim okruženjem, organizacijom i izvorima finansiranja, koji podupiru kreativan akademski ambijent, obezbeđuju poverenje i podršku zaposlenih, studenata i njihovih porodica, akademske i društvene zajednice. Škola razvija naučno-istraživački rad sa ciljem da nauka podstiče i pomaže društveni i provredni razvoj Srbije, afirmiše mlade naučnike i pribavlja sredstva za proširenu reprodukciju u Školi. Samovrednovanje i politika kvaliteta obezbeđuju integritet i dugoročno očuvanje i unapređenje vrednosti Škole na dobrobit osnivača, zaposlenih, studenata, akademske i najšire društvene zajednice.

U skladu sa planiranim aktivnostima škole i postavljenim ciljevima utvrđuju se i konkretni osnovni zadaci Visoke škole za komunikacije. Postavljeni zadaci su u funkciji ostvarivanja vizije Škole. Za sprovođenje navedenih zadataka zadužen je direktor Škole a pri tome on ostavruje saradnju sa ostalim organima Škole. Zadaci Visoke škole za komunikacije su:

–               Ostvarivanje saradnje sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Komisijom za akreditaciju i proveru kvaliteta, radi sprovođenja aktivnosti početne akreditacije Škole i dobijanja dozvole za rad.

–               Obavljanje priprema i standardizacija svih segmenata studijskih programa: Pripreme nastave i drugih oblika nastave, udžbenika i literature, infrastrukture i prostora za rad.

–               Donošenje svih opštih i normativnih akata i dokumenata Škole koji su propisani Zakonom i podzakonskim aktima.

–               Formiranje organa i komisija Škole u skladu sa Zakonom.

–               Priprema nastavnih planova studijskih programa i izrada knjiga predmeta.

–               Priprema i početno angažovanje kompetentnih nastavnika, asistenata i nenastavnog osoblja.

–               Priprema i početak nastave na osnovnim akademskim studijskim programima Komunikacije i Savremena kultura i master akademskom studijskom programu Kultura i komunikacije.

–               Obezbeđivanje svih potrebnih resursa za sprovođenje nastavnog procesa na svim studijskim programima a prema usvojenim nastavnim planovima.

–               Ostvarivanje i održavanje kvalitetne komunikacije sa nastavnicima, nenastavnim osobljem i studentima.

–               Realizovanje planiranih mera i zadataka u sprovođenju startegije i aktivnosti upisa novih studenata.

–               Sprovođenje istraživanja, osavremnjavanje i dizajniranje novih studijskih programa u naučnim poljima: Društveno-humanističke nauke, tehničko-tehnološke nauke, umetnost, interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne (IMT) i dvopredmetne studije.

–               Realizacija naučno-stručnih projekata u saradnji sa visoko-obrazovnim i naučnim institucijama u Srbiji i inostranstvu.

–               Organizovanje naučnih skupova, seminara i simpozijuma u zemlji i inostranstvu.

–               Publikovanje naučnih i stručnih radova, časopisa i knjiga.

–               Održavanje opreme, sredstava za rad, objekata, higijene i bezbednosti.

–               Korišćenje opreme, sredstava za rad, imovine i finansijskih sredstava Škole u skladu sa Zakonom, propisima i internim aktima Škole.

–               Sprovođenje svih aktivnosti u okviru obrazovne i naučno-istraživačke delatnosti a u skladu sa Zakonom i normativnim aktima Škole