EU obrazovna saradnja

Visoka škola za komunikacije organizovana je kao samostalna visokoškolska ustanova koja, pored ispunjavanja zakonskih i podzakonskih propisa Republike Srbije, u celosti ispunjava standarde i norme Bolonjskog procesa i evropskog obrazovnog prostora.

Svi nastavni planovi Škole dizajnirani su tako da u potpunosti odgovaraju Bolonjskom procesu i mobilnosti studenata u evropskom obrazovnom prostoru. To, praktično, znači da svi studenti naše Škole u svakom trenutku tokom ili po završetku studija mogu nastaviti školovanje na bilo kojoj visokoj školi akademskih studija, univerzitetu, fakultetu ili koledžu u Evropi a koji je takođe integrisan u Bolonjski proces. Isto važi i za studente drugih akademskih škola i fakulteta iz Srbije i Evrope koji školovanje mogu nastaviti u našoj Školi.

Takođe, naše diplome su važeće i priznaju ih svi Bolonjski fakulteti i univerziteti za nastavak daljeg školovanja na akademskim master i doktorskim studijama.

Škola u svom radu ostvaruje nastavnu i naučnu saradnju sa visokoškolskim ustanovama u regionu i Evropi.

VisKom je jedna od prvih 26 visokoškolskih ustanova iz Srbije koja je dobila Evropsku povelju visokog obrazovanje (ECHE) za učešće u Erasmus+ programima a koju dodeljuje Evropska komisija. Ova povelja je svojevrsna akreditacija i neophodan dokument na osnovu kog fakulteti i škole stiču pravo i mogućnost za učešće u Erasmus+ programima.