Studentski e-Servis

Pristup Vašem studentskom nalogu nalazi se na linku ovde!

 

Pravila elektronske komunikacije VŠK

Svaki e-mail ili drugi oblik elektronskog komuniciranja na platformama VŠK sa prilozima ili bez njih, koji je ostvaren sa servera Visoke škole za komunikacije (u daljem tekstu: „Poruka“) je vlasništvo Visoke škole za komunikacije iz Beograda (u daljem tekstu: „VŠK“) i namenjen je isključivo primaocu/primaocima na koga/koje je adresiran. U slučaju da smatrate da ste Poruku primili greškom, potrebno je da o tome bez odlaganja obavestite kako pošiljaoca tako i stručne službe VŠK na adresu: admin@viskom.edu.rs i Poruku obrišete sa vašeg računara. Molimo da imate u vidu da se svaka Poruka upućena sa servera – domena viskom.edu.rs i od strane lica registrovanih na tom domenu, smatra poslovnom korespondencijom Visoke škole za komunikacije i da svaka Poruka predstavlja poslovnu tajnu Visoke škole za komunikacije. Osim toga, pojedini sadržaji mogu predstavljati poslovne tajne drugih organizacija, službene tajne  i druge podatke koji nisu namenjeni drugim licima osim onim na koje je Poruka adresirana.

Molimo da imate u vidu i da Poruka može sadržati lične podatke građana i informacije koje podležu zaštiti kako zakonskih, tako i internih propisa VŠK, i kojima se rukuje prema posebnim procedurama koje ti propisi uređuju. Neovlašćeno korišćenje i rukovanje ličnim podacima mimo pomenutih propisa i procedura povlači zakonsku odgovornost.

Mišljenja i stavovi iskazani u Porukama ne predstavljaju nužno zvanična i pravno-obavezujuća mišljenja i stavove VŠK. U slučaju da su vam isti potrebni u svrhe poslovanja sa VŠK ili informisanja, molimo da ih zatražite od ovlašćenih lica VŠK na jasan i nedvosmislen način. Adrese ovlašćenih lica kao i lica ovlašćenih za komunikaciju ispred VŠK dostupna su na našim internet stranicama i u javnim registrima u Republici Srbiji.

Svako umnožavanje, čuvanje, prosleđivanje, štampanje i objavljivanje celine, delova Poruke ili sadržine informacija iz Poruke je neovlašćeno i zakonom zabranjeno. Skrećemo vam pažnju, da neovlašćeno korišćenje i prometovanje Poruka ili njihove sadržine na bilo koji način može izazvati vašu materijalnu, disciplinsku pa i krivičnu odgovornost zavisno od vrste korespondencije i samog sadržaja konkretne Poruke, a u skladu sa zakonskim propisima. VŠK raspolaže najsavremenijim sistemima odbrane svojih poslovnih mreža od kompjuterskih virusa, štetnih kodova i neovlašćenih upada i o prevenciji njihovih štetnih posledica u odnosu na elektronsku korespondenciju i lične podatke njenih učesnika i drugih lica stara se u skladu s najvišim međunarodnim standardima i domaćim propisima iz tih oblasti.

Ipak, obzirom na praksu u savremenom elektronskom saobraćaju, VŠK ne snosi odgovornost u vezi sa eventualnim posledicama koje može pretrpeti bilo koje lice po osnovu informacija sadržanih u Poruci, zloupotreba Poruke i njenog sadržaja, štetnog koda ili kompjuterskog virusa.