Akreditacije

Visoka škola za komunikacije osnovana je po dobijanju Dozvole za rad a na osnovu odluke i Izveštaja o početnoj akreditaciji broj 612-00-00004/90/2017-06 usvojenih od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta dana 05.05.2017. godine.

Nakon dobijene Početne akreditacije i Dozvole za rad, Visoka škola za komunikacije je dobila redovne akreditacije kojima je u potpunosti ispunila sve zakonske uslove i standarde za realizaciju akreditovanih akademskih studijskih programa i to:

Akreditacija visokoškolske ustanove

Uverenje o akreditaciji visokoškolske ustanove                                                                                                           Broj 612-00-00202/7/2018-03 od 05.12.2020.

Akreditacije studijskih programa

Uverenje o akreditaciji studijskog programa osnovnih akademskih studija Komunikacije                                   Broj 612-00-00202/16/2018-03 od 04.12.2020.

Uverenje o akreditaciji studijskog programa osnovnih akademskih studija Savremene kulture                          Broj 612-00-00202/7/2018-03 od 04.12.2020.

Uverenje o akreditaciji studijskog programa master akademskih studija Kultura i komunikacije                        Broj 612-00-00202/19/2018-03 od 04.12.2020.

Dozvola za rad

Na osnovu Izveštaja o početnoj akreditaciji visokoškolske ustanove i studijskih programa Ministarstvo prosvete nauke i tehnološkog razvoja izdalo je Visokoj školi za komunikacije Dozvolu za rad Broj 612-00-01272/2017-06 od 23.05.2017. godine kojom se Školi odobrava rad i izvođenje akademskih studijskih programa:

Osnovne akademske studije – Komunikacije (30 studenata)

Osnovne akademske studije – Savremene kulture (30 studenata) i

Master akademske studije – Kultura i komunikacije (25 studenata)