Promena fakulteta i VŠ

Škola vrši prijem studenata koji su započeli akademske studije na drugom akreditovanom fakultetu ili visokoj školi akademskih studija u zemlji i inostranstvu. U takvim slučajevima kandidat za upis podnosi pisani zahtev školi sa izvornim dokazom o položenim ispitima na prethodnoj visokoškolskoj ustanovi.

U postupku odlučivanja o zahtevu Škola vrši upoređivanje nastavnog plana prethodne visokoškolske ustanove sa našim nastavnim planom i donosi odluku o tome koje ispite može priznati. Na osnovu broja priznatih ispita i zbira ESPB/ECTS bodova kandidat stiče pravo na upis odgovarajuće godine studija na Školi.

Razliku ispita između studijskih programa student polaže kroz diferencijalne ispite tokom pohađanja studija i dužan je da položi sve nedostajuće ispite do završetka studija.

Detaljnije informacije i bliža uputstva o prijemu studenata sa drugih fakulteta i škola možete dobiti u našoj studentskoj službi lično, telefonom ili slanjem elektronske pošte.