Ciljevi

Ukupnim sagledavanjem stanja u visokom obrazovanju Srbije, položaja privatnih visokoškolskih ustanova, kao i zastupljenosti naučnih polja u nastavnim programima, može se stvoriti prilično pouzdana ocena o opravdanosti osnivanja Visoke škole za komunikacije koja će delovati u navedenim naučnim poljima i oblastima. Na osnovu takvog opredeljenja i polazišta, a radi što uspešnijeg i potpunog ostvarenja misije i vizije Škole utvrđujemo ciljeve rada Škole. Ciljevi Škole su konkretni, ostvarivi i merljivi, usklađeni sa mogućnostima Škole i bliže određuju delatnost Škole. Svi ciljevi određuju konkretne rezultate koje Škola ostvaruje a utvrđivanjem stepena tog ostvarenja može se vršiti kontrola rada Škole.

Ciljevi Visoke škole za komunikacije su:
1. Pozicioniranje na visokobrazovnom prostoru Srbije u polju Društveno-humanističkih nauka, oblast Kulturološke nauke i komunikologija.
2. U narednih pet godina zauzeti jedno od vodećih mesta među visokoškolskim ustanovama istih oblasti.
3. Ustaliti naučno-istraživačku delatnost u oblasti Kulturoloških nauka i komunikologije, organizovanjem jedinice za NIR, u narednih 5 godina.
4. Akreditovati se za NIR u narednih 2 godine.
5. Po završetku studija prve generacije studenata ostvariti zaposlenost najmanje 30% studenata u roku od 12 meseci po diplomiranju.

Za realizaciju navedenih ciljeva Škola treba da:
– Kontinuirano preispituje i osavremenjuje studijskih programa i usklađuje ih sa dostignućima u nauci, obrazovanju i potebama u Srbiji;
– Usklađuje aktivnosti Škole sa tokovima i strateškim dokumentima u visokom obrazovanju i u naučnoj delatnosti Republike Srbije;
– Usklađuje nastavni proces Škole sa Bolonjskim procesom;
– Donosi, primenjuje i ažurira normativna dokumenata Škole u skladu sa Zakonom i propisima;
– Razvija podsticajno i kreativno okruženje za učenje i pružanje podrške studentskom aktivizmu i inicijativnosti;
– Angažovuje visoko kompetentne, posvećene i motivisane nastavnike i nenastavno osoblje u skladu sa Zakonom i normama akademske zajednice;
– Organizuje i izvodi nastavu u savremenim, sa savremenim materijalno-tehničkim sredstvima opremljenim uslovima;
– Organizuje i izvodi naučno-istraživačke aktivnosti u skladu sa dostignućima u kulturološkim i komunikološkim naukama i potrebama društva;
– Primenjuje standarde iz oblasti zaštite na radu, razvoja kulture i mehanizama zdrave životne sredine;
– Stalno osavremenjuje informaciono-komunikacione, hardverske i softverske tehnologije u obrazovnom procesu;
– Omogućava mobilnost studenata u skladu sa odredbama Bolonjskog procesa;
– Ostvaruje najviše standarde u procesu samovrednovanja;
– Kontinuirano unapređuje sistem kvaliteta nastavnog, naučno-istraživačkog i ostalog rada Škole;
– Prima sistem upravljanja kvalitetom;
– Sarađuje sa obrazovnim, naučnim i kulturnim institucijama, kao i privrednim organizacijama i državnim organima Srbije;
– Sarađuje sa srodnim institucijama u okviru evropskog obrazovnog i naučnog prostora i na globalnom nivou;
– Izgrađuje komunikacione stragetije prema javnosti i populaciji budućih studenata i njihovih porodica;
– Usklađuje prihod i rashod Škole, bilansna ravnoteža i ostvarivanje zdrave finansijske dobiti koja će potom biti reinvestirana u aktivnosti Škole;
– Postiže dugoročno materijalno-finansijsko održivost Škole.