Registracije

Na osnovu Dozvole za rad izdate od strane Ministarstva prosvete nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije broj 612-00-01272/2017-06 od 23.05.2017. Visika škola za komunikacije upisana je u Registar visokoškolskih ustanova u Ministarstvu prosvete nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Visoka škola za komunikacije upisana je u Registar ustanova Privrednog suda u Beogradu u registarskom ulošku broj 5-1774-00 Rešenjem broj 2 Fi 368/2017 od 28.06.2017. godine.

Matični broj: 17907158

PIB: 110138958

Tekući računi dinarskog platnog prometa:

Alta banka 190-16320-12

Credit Agricole banka 330-4019320-05

Erasmus+ registration:

PIC 908824526

OID E10254324