Master Kultura i komunikacije

Jednogodišnje master akademske studije namenjene diplomcima koji žele da unaprede akademska znanja stečena na četvorogodišnjim studijama prvog stepena. Izborom jednog od dva modula i savladavanjem programa stiče se akademski naziv Master kulturolog ili Master komunikolog i osvaja 60 ECTS-a. 

.

Zašto studirati ovaj Master program

.

Studijski program ima za cilj da stvara i razvija buduće kulturologe i komunikologe, koju mogu da ostvare profesionalnu karijeru u kulturnim institucijama, kreativnim industrijama, medijima, marketinškim agencijama, javnim i privatnim preduzećima i sl.

Ciljevi studijskog programa uključuju sticanje znanja, razumevanja i veština za razvoj kreativnih sposobnosti potrebnih za obavljanje profesija u oblasti kulturoloških nauka i komunikologije.

Cilj programa je da studenti razvijaju sposobnost prepoznavanja tendencija u struci, kao i njihovog budućeg uticaja na društvo i privredu.

Jedan od ciljeva studijskog programa je i pružanje znanja, razvoj veština i sposobnosti za rešavanje realnih probleme struke uz korišćenje stručne literature, koja im pomaže u pronalaženju kreativnog rešenja.

Cilj studijskog programa je da razvije sposobnost i potencijal kreativnog i kritičkog mišljenja, kao i samopoštovanja studenata.

Studenti će, takođe, na ovom programu ovladavti veštinama snalaženja u realnim situacijama. Razviće sposobnosti za timski rad i saradnju. Osposobljavaju se za preuzimanje odgovornosti za dalji rad na ličnom usavršavanju.Cilj programa je da razvije razumevanje studenata za etičnost i da preuzimaju odgovornost za odluke koje će donositi.

Na obaveznim i izbornim predmetima studenti produbljuju znanja stečena na osnovnim akademskim studijama, a na zajedničkim obaveznim i izbornim predmetima stiču znanja o uzajamnim relacijama kulture i komunikacija.

Izradom master rada objedinjavaju ove dve komponente učenja i razvoja veština i sposobnosti neophodne za uspešan rad master kulturologa, odnosno master komunikologa.

Cilj studijskog programa je da studentima pruži znanje i želju za dalje usavršavanje, odnosno studiranje na doktorskim studijama.

Master akademske studije traju jednu godinu. Završetkom jednog od dva modula na ovom studijskom programu studenti stiču 60 ECTS i akademski naziv Master komunikolog, odnosno Master kulturolog.

Po završetku ovog programa master komunikolog i master kulturolog su osposobljeni za uspešno obavljanje poslova na višim organizacionim i rukovodećim pozicijama, kao i za samostalnu realizaciju stručnih i istraživačkih projekata i projekata u nauci. (Vidi tabele poslova za osnovne akademske studije!)

.

Nastavni plan Master akademskih studija Kultura i komunikacije

.

Prva godina

Prvi semestar

 • Metodologija naučno-istraživačkog rada
 • Psihologija stvaralaštva
 • Izborni predmet 1 (Upravljanje projektima kulture ili Upravljanje medijskim projektima)
 • Izborni predmet 2 (Produkcija multimedijalnog događaja ili Multimedijalno scensko stvaralaštvo)
 • Globalne komunikacije (Modul Komunikacije)
 • Interkulturni dijalog (Modul Kultura)

Drugi semestar

 • Hermeneutika umetnosti
 • Geopolitika, kultura i komunikacije
 • Globalni mediji (Modul Komunikacije)
 • Potrošačka kultura (Modul Kultura)
 • Izborni predmet 3 za Modul Komunikacije (Upravljanje komunikacijama rizika ili Medijska pismenost)
 • Izborni predmet 4 za Modul Kultura (Imidž, vizuelna retorika ili Kultura multimedija)
 • Završni master rad

.

 

Školarina se plaća u mesečnim ili ugovorenim ratama. Za jednokratnu uplatu godišnje školarine važi dodatni popust od 20%, a za jednokratnu uplatu semestralne školarine 10%.

Za prijavu i sve informacije pozovite 011 26 04 608, 064 980 60 60 ili nam pišite na mejl viskom@viskom.ac.rs.

Prijavu na master studijski program Kultura i komunikacije možete poslati i popunjavanjem online formulara klikom na link.