Šta su i kako funkcionišu ECTS bodovi?

Šta predstavlja sistem bodova?

Sistem bodova predstavlja sistematični opis obrazovnog programa, koji se dobija dodeljivanjem bodova/kredita njegovim komponentama (kursevima). Definicija bodova/kredita u visokom obrazovanju se zasniva na različitim parametrima, poput opterećenja studenta, ishoda učenja i radnih sati.

Šta je ECTS?

Evropski sistem prenosa i akumulacije bodova fokusira se na studenta i zasniva se na opterećenju studenta prilikom savlađivanja ciljeva programa. Progam svakog predmeta je pri tom formulisan u vidu ishoda učenja (znanja, sposobnosti i veštine koje kurs obuhvata).

Kako se razvio ECTS ?

ECTS se počeo primenjivati u 1989. godini, da bi sad prevazišao okvire ovog programa i postao sastavni deo Bolonjskog procesa i većine evropskih zakona o visokom obrazovanju. ECTS je jedini sistem bodova koji je uspešno testiran i korišćen širom Evrope. ECTS je osmišljen za prenos bodova. Ovaj sistem omogućava priznavanje perioda studiranja u inostranstvu i stoga povećava kvalitet i obim mobilnosti studenta u Evropi. ECTS je takođe i sistem akumulacije koji se uvodi na institucionalnom, regionalnom i evropskom nivou.

Zašto primenjivati ECTS ?

ECTS olakšava iščitavanje nastavnog programa i poređenje za sve studente, kako za strane, tako i za domaće. ECTS omogućava mobilnost i akademsko priznavanje. Uz pomoć ECTS sistema bodova, univerziteti organizuju i revidiraju svoje nastavne programe. Zahvaljujući ECTS-u, Evropsko visoko obrazovanje sve više privlači studente sa drugih kontinenata.

Koje su osnovne karakteristike ECTS-a?

ECTS se zasniva na principu po kojem se sa 60 kredita/bodova izražava opterećenje studenta u toku jedne školske godine. Opterećenje studenta u savlađivanju određenog programa iznosi prema broju radnih sati studenta u većini slučajeva za oko 1500-1800 sati godišnje i u tim slučajevima se jedan bod/kredit dodeljuje za oko 25-30 radnih sati.

ECTS Bodovi/krediti se dodeljuju nakon uspešnog ispunjenja obaveza predviđenih predmetom kao potvrda da je student ispunio predviđene ishode učenja. Ishodi učenja podrazumevaju kompetenciju koja oslikava šta će student znati, razumeti ili moći raditi nakon završetka procesa učenja, dugog ili kratkog.

Opterećenje studenta izraženog kroz ECTS bodove podrazumeva vreme koje je potrebno da se sve planirane aktivnosti učenja završe, poput pohađanja nastave, seminara, konsultacija, samostalnog istraživanja i učenja, pripreme projekata, ispita, praktičene nastave itd.

Krediti se dodeljuju svim obrazovnim komponentama studijskog programa (poput modula, kurseva, praktične nastave, rada na diplpmskom ispitu ili radu itd.) i izražavaju količinu rada koji svaki predmet/kurs zahteva u odnosu na ukupnu količinu rada koja je potrebna da se završi cela godina.

Rad studenta se beleži ocenom matične institucije. U slučaju prenosa bodova, poželjno je da se navede i ECTS ocena. ECTS skala ocenjivanja predstavlja statističko merilo rangiranja studenta. Stoga, obradom statističkih podataka o postignutom uspehu studenta ostvaruje se preduslov za primenu ECTS sistema ocenjivanja. ECTS skala ocenjivanja ne iskuljučuje postojeće apsolutne skale ocenjivanja ( npr. u Srbiji od 5 do 10) nego ih samo dopunjuje i čini transparentnijim. Ocene se dodeljuju među studentima sa prolaznom ocenom kao što sledi:

A najbolja 10%
B sledeća 25%
C sledeća 30%
D sledeća 25%
E sledeća 10%

Postoji razlika između ocena FX i F koje se dodeljuju neuspešnim studentima. FX znači: “pao-potrebno još malo rada da se položi” i F znači: “pao – potrebno dosta rada da se položi”. Moguće je uključiti u prepis ocena i skalu neuspeha.

Koji su osnovni dokumenti ECTS-a?

Redovni Informator institucije treba da se objavljuje na dva jezika (ili samo na engleskom za predmete koji se predaju na engleskom) na veb stranici ili u štampanom izdanju. Informator mora da sadrži element koji su dati u Listi provere, a koja se nalazi u prilogu ovog dokumenta, uključujući informaciju za studente domaćine iz inostranstva.

Ugovor o studiranju sadrži listu kurseva koje će student pohađati i za koje su student i odgovorno akademsko telo date institucije sklopili ugovor. U slučaju prenosa bodova, mora se sklopiti Ugovor o studiranju između studenta i dve relevantne institucije pre odlaska studenta i ažurirati čim nastupe neke izmene.

Prepis ocena beleži uspeh studenta prikazivanjem kurseva koje student pohađa, kredite koje je student postigao, kao i ocene matične institucije i moguće postignute ECTS ocene. U slučaju prenosa kredita, matična institucija mora izdati prepis ocena za studente koji odlaze na školovanje u inostranstvo pre njihovog odlaska, kao i institucija koja prima gostujuće studente po završetku perioda njihovog studiranja.

Na koji način se dobija Potvrda dobro uvedenog ECTS (ECTS label) ?

Potrda dobro uvedenog ECTS se dodeljuje institucijama koje ispravno primenjuju ECTS u okviru svih programa prvog i drugog ciklusa. Ova etiketa će doprineti transparentnosti institucije i obezbediti joj reputaciju pouzdanog partnera za evropsku i međunarodnu saradnju.

Kriterijumi za dobijanje potvrde su sledeći: Informator (veb stranica ili štampano izdanje) na dva jezika (ili samo na engleskom za predmete koji se predaju na engleskom), primena ECTS kredita, primerci Ugovora o studiranju, Prepisi ocena i dokumenti koji potvrđuju akademsko priznavanje.

Prijavni formular se objavljuje na veb stranicama Socrates-a, Leonardo-a i Youth TAO (www.socleoyouth.be) Rok za prijavu je obično u novembru mesecu svake godine. Etiketa će važi tri školske godine, počev od godine dodeljivanja. Lista institucija koje poseduju ovu etiketu se objavljuje na veb stranici Evropa (veb stranica Eropske Unije).

Šta je Dodatak diplomi?

Dodatak diplomi je dokument koji se prilaže diplomi o stečenom visokom obrazovanju, sa ciljem da se pruži detaljniji uvid u prirodu, nivo, kontekst, sadržaj i status studija koje je student uspešno završio. Dodatak diplomi obezbeđuje transparentnost i omogućava lakše akademsko i profesionalno priznavanje kvalifikacija (diplome, potvrde / sertifikati itd.). Potrda dobro uvedenog dodatka diplomi dodeljuje se institucijama koje izdaju dodatak diplomi svim studentima koji su diplomirali na studijama prvog i drugog ciklusa, u skladu sa strukturom i preporukama koje se mogu naći na adresi ispod navedene veb stranice.

Gde se mogu naći detaljnije informacije o ECTS-u i Dodatku diplomi?

Detaljnije informacije o ECTS-u i dodatku diplomi mogu se naći na veb stranici Evropske komisije, Evropa, gde možete pronaći i vodič za izradu dobrog Informatora:

http://europa.eu.int/comm/education/programmes/socrates/ects_en.html