Studije komunikologije danas

Komunikologija je mlada nauka i ona se u sve većoj meri bavi temama i pitanjima na koja su, do juče, odgovore davale klasične naučne discipline i društvene nauke kao što su sociologija, psihologija, lingvistika, književnost, teorija umetnosti pa čak i kibernetika. Multidisciplinarni karakter komunikologije sve više dolazi do izražaja u novim društvenim uslovima i dometima razvoja informaciono-komunikacionih tehnologija.

Studije komunikologije postale su veoma privlačne velikom broju mladih koji tako postaju svestrano obrazovani za širi spektar oblasti čime stiču ključne kompetencije za bavljenje većim brojem zanimanja i poslova tokom karijernog razvoja. Diplomirani komunikolozi postaju svojevrsna nova fela intelektualaca koja sa uspehom obavlja poslove u društvenim i privrednim delatnostima, ali i javnoj upravi. Širok obuhvat obrazovanja, obogaćen sa praksama koje se tokom studija najčešće primenjuju, omogućava funkcionalno uključivanje diplomiranih komunikologa u brojne poslove u oblastima kulture, medija, komunikacija, marketinga, PR-a, menadžmenta, obrazovanja pa čak i bezbednosti.

Studije komunikologije omogućavaju jednu od najboljih osnova za dalje akademsko obrazovanje, preko mastera do doktorskih studija. Pri tom, moguće je iz studija komunikologije tokom prvog i drugog ciklusa studija, pomeriti polje interesovanja ka nekoj od graničnih naučnih disciplina. To znači da posle diplomiranja na komunikologiji studenti vrlo uspešno mogu nastaviti master i doktorske studije u oblastima klasičnih društvenih nauka unutar kojih biraju uže naučne oblasti.

Studiranje komunikologije je moguće na nekoliko visokoškolskih ustanova u Srbiji a Visoka škola za komunikacije je prva i najmlađa samostalna visokoškolska ustanova akreditovana specifično za studije komunikologije. VŠK ima moderno dizajnirane programe usklađene sa najnovijim trendovima u zemlji i svetu i ona prati potrebe tržišta, odnosno sveta rada kao i akademske ambicije dolazećih generacija.

Upoznajte bolje komunikologiju:

Wikipedia